Službene novine FBiH br. 8/9


I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se način i uvjeti zaposljavanja stranog državljanina i lica bez državljanstva (u daljem tekstu: stranac), nadležnost Federalnog zavoda za zapošljavanje i javnih službi za zapošljavanje kantona (u daljem tekstu: Služba za zapošljavanje) u postupku zapošljavanja stranaca i druga pitanja u vezi sa zapošljavanjem stranaca.

Član 2.

Strancem, u smislu člana 1. ovog zakona, smatra se fizičko lice koje nema državljanstvo Bosne i Hercegovine. Poslodavcem, u smislu člana 1. ovog zakona, smatra se fizičko odnosno pravno lice za koje stranac obavlja određene poslove, u skladu sa propisima o radu.

Član 3.

Stranac može zaključiti ugovor o radu ili ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, na osnovu radne dozvole, ako ispunjava uvjete iz zakona i općeg akta poslodavca.

Član 4.

Poslodavac ne moze zaključiti ugovor o radu i ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa strancem prije nego što stranac dobije radnu dozvolu, u skladu sa ovim zakonom.

Član 5.

Federalni zavod za zapošljavanje (u daljem tekstu: Federalni zavod), na prijedlog službe za zapošljavanje, daje odobrenje za zapošljavanje stranaca.
Uz prijedlog iz stava 1. ovog člana, služba za zapošljavanje podnosi i zahtjev poslodavca sa podacima iz člana 9. ovog zakona.

Član 6.

Služba za zapošljavanje vodi propisane evidencije o nezaposlenim i zaposlenim strancima i strancima koji obavljaju privremene i povremene poslove, u skladu sa propisima o radu.

II - RADNA DOZVOLA

Član 7.

Radna dozvola izdaje se strancu, pod uvjetom da ima odobrenje za stalno nastanjenje ili privremeni boravak u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) i da u evidenciji službe za zapošljavanje medu nezaposlenim licima nema lica koja ispunjavaju uvjete koje poslodavac zahtijeva za zaključivanje ugovora o radu ili ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova.

Član 8.

Radna dozvola izdaje se na određeno vrijeme, a najduže za jednu godinu.
Izuzetno, strancu koji ima odobrenje za stalno nastanjenje u Federaciji, radna dozvola može se izdati i na neodređeno vrijeme.

Član 9.

Zahtjev za izdavanje radne dozvole za zaključivanje ugovora o radu ili ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova za stranca, koji ima odobrenje za stalno nastanjenje ili privremeni boravak u Federaciji, podnosi poslodavac službi za zapošljavanje, prema svom sjedištu, s obrazloženjem o potrebi za radom stranca, zatim o uvjetima za zaključivanje ugovora o radu ili ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, o broju potrebnih zaposlenika, vrsti poslova i vremenu njihovog trajanja.

Član 10.

Radnu dozvolu, na osnovu odobrenja Federalnog zavoda, izdaje služba za zapošljavanje.

Član 11.

Strancu, koji posjeduje turističku vizu, ne može se izdati radna dozvola.

III - PRESTANAK VAŽENJA RADNE DOZVOLE

Član 12.

Radna dozvola prestaje da važi:
- protekom vremena na koje je izdata,
- protekom vremena za koje važi odobrenje za privremeni boravak,
- otkazom boravka, u skladu sa posebnim propisima i gubitkom statusa stalno nastanjenog stranca,
- istekom vremena za koji je zaključen ugovor o radu ili ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova,
- oduzimanjem radne dozvole.

Član 13.

Strancu će se oduzeti radna dozvola ako izvrši krivično djelo ili teško djelo protiv javnog reda i mira za koje se može izreći kazna zatvora, kao i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.
O oduzimanju radne dozvole, odlučuje služba za zapošljavanje, koja je i izdala radnu dozvolu.

Član 14.

Služba za zapošljavanje dužna je, u roku od pet dana od dana oduzimanja radne dozvole strancu, obavijestiti nadležnu inspekciju rada i poslodavca kod kojeg je stranac zaposlen.

Član 15.

Protiv odluke službe za zaposljavanje o izdavanju ili oduzimanju radne dozvole, moze se izjaviti žalba kantonalnom ministarstvu nadležnom za rad i zapošljavanje u roku od osam dana od dana prijema odluke.
Odluka kantonalnog ministarstva nadležnog za rad i zapošljavanje je konačna i protiv nje se ne može pokrenuti upravni spor.

IV - INSPEKCIJSKI NADZOR

Član 16.

Nadzor nad primjenom ovog zakona i na osnovu njega donesenih propisa, vrši inspekcija rada kantona.
Nadzor iz stava 1. ovog člana u preduzeću i ustanovi od interesa za Federaciju vrsi Federalna inspekcija rada, ako drugim zakonom nije drugačije određeno.
Protiv inspekcije rada iz st. 1. i 2. ovog člana može se izjaviti žalba federalnom ministarstvu nadležnom za rad i zapošljavanje.
U slučaju da inspekcija rada iz st. 1. i 2. ovog člana utvrdi da stranac nema radnu dozvolu izdatu u skladu sa ovim zakonom, ili da ne ispunjava druge propisane uvjete za rad, zabranit će rad strancu.
O zabrani rada iz stava 4. ovog člana, inspekcija rada obavjestit ce službu za zapošljavanje i kantonalno ministarstvo unutrasnjih poslova.

V - KAZNENE ODREDBE

Član 17.

Novčanom kaznom od 1.000 KM do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj poslodavac ako zaključi ugovor o radu ili ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova suprotno čl. 3. i 4. ovog zakona.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom od 500 KM do 2.000 KM kaznit će se i odgovorno lice kod poslodavca.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana koji bude ponovljen, uz novčanu kaznu izriče se i mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od tri do šest mjeseci.

VI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 18.

Poslodavac, koji je, do dana stupanja na snagu ovog zakona, zaključio ugovor o radu odnosno ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa strancem, dužan je u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, podnijeti zahtjev za izdavanje radne dozvole strancu, u skladu sa ovim zakonom.
Ako poslodavac ne podnese zahtjev za izdavanje radne dozvole u roku iz stava 1. ovog člana, strancu prestaje da važi ugovor o radu odnosno ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova.

Član 19.

Ako stranac ne dobije radnu dozvolu, u skladu sa ovim zakonom, prestaje mu ugovor o radu odnosno prestaje mu ugovor o obavljanju privremenih i povremenog poslova.

Član 20.

Na dan stupanja na snagu ovog zakona, na teritoriji Federacije prestaje primjena propisa o zapošljavanju stranaca, koji su se, do dana stupanja na snagu ovog zakona, primjenjivali na teritoriji Federacije.

Član 21.

Ovaj zakon uskladit će se sa odgovarajućim zakonom koji donese Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, u roku koji bude određen tim zakonom.

Član 22.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH
Mato Zovko, v. r.

Predsjedatelj Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH
Enver Kreso, v. r.Preuzeto sa www.fzzz.ba - FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE