Službene novine Federacije BiH - broj 74
Srijeda, 19.9.2018. godine S A R A J E V O

FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE


Na osnovu člana 19. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba ("Službene novine Federacije BiH", br. 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08), federalni ministar rada i socijalne politike donosi

PRAVILNIK O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA

 

 

DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

(Sadržaj Pravilnika)

Ovim pravilnikom propisuju se evidencije u oblasti zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), način i rokovi prijavljivanja nezaposlenih osoba, sredstva evidencija u oblasti zapošljavanja i druga pitanja u vezi sa vođenjem evidencija.

 

Član 2.

(Rodna neutralnost izraza)

Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

DIO DRUGI - EVIDENCIJE U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA

Član 3.

(Osnovne evidencije u oblasti zapošljavanja)

(1) Osnovne evidencije u oblasti zapošljavanja u Federaciji su:

a) o nezaposlenim osobama - obrazac E-1,

b) o osobama koje traže promjenu zaposlenja - obrazac E-2,

c) o poslodavcima koji koriste usluge javnih službi za zapošljavanje u Federaciji - obrazac E-3.

(2) Nezaposlenom osobom smatra se osoba koje ispunjava uvjete iz člana 3. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (u daljem tekstu: Zakona).

(3) Osobom koje traži promjenu zaposlenja smatra se osoba koja je u radnom odnosu i traži drngi posao.

(4) Javne službe za zapošljavanje u Federaciji (u daljem tekstu: službe za zapošljavanje) mogu voditi i druge evidencije neophodne za rad službi.

 

Član 4.

(Posebne evidencije u oblasti zapošljavanja)

(1) U okviru evidencije iz člana 3. stav (1) tačka a) ovog pravilnika vode se posebne evidencije.

(2) U posebne evidencije iz stava (1) ovog člana unose se podaci:

a) o nezaposlenim osobama koje učestvuju u aktivnostima u pogledu aktivnog traženja posla,

b) o nezaposlenim osobama kojima se ne pružaju savjetodavne usluge,

c) o korisnicima prava na materijalnu i socijalnu sigurnost po osnovu nezaposlenosti,

d) o korisnicima finansijskih i poticajnih mjera u okviru aktivne politike zapošljavanja,

e) o osobama koje su na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, osobama koje su na prekvalifikaciji, profesionalnoj orijentaciji, obuci i pripremi za rad,

f) o strancima, azilantima i osobama pod međunarodnom zaštitom koji su zaposleni ili traže zaposlenje na području Federacije,

g) drugim nezaposlenim osobama u specifičnim slučajevima.

(3) Nezaposlene osobe koje se vode u posebnoj evidenciji iz stava (2) tačka a) ovog člana, a koje istovremeno ostvaruju i neko od prava iz stava (2) tač. c), d) i e) ovog člana, vodit će se samo u posebnoj evidenciji iz stava (2) tačka a) ovog člana.

(4) Razvrstavanje nezaposlenih osoba u posebne evidencije iz stava (2) tač. a) i b) ovog člana, vršit će se u postupku profiliranja iz člana 11. ovog pravilnika, odnosno prilikom prvog individualnog savjetovanja iz člana 14. stav (4) ovog pravilnika.

 

Član5.

(Iskazivanje statističkih podataka)

Statistički podaci o osobama iz osnovnih i posebnih evidencija iskazuju se odvojeno, a u skladu sa njihovim statusom.

 

Član 6.

(Podaci o iskazanim potrebama poslodavaca)

U evidenciji iz člana 3. stav (1) tačka c) ovog pravilnika, pored osnovnih podataka, unose se i podaci o iskazanim potrebama za radnicima, odnosno prijava slobodnog radnog mjesta, kao i podaci o korištenju usluga posredovanja u zapošljavanju, profesionalnoj selekciji i o učešću u mjerama aktivne politike zapošljavanja.

 

DIO TREĆI - NAČIN PRIJAVLJIVANJA NA EVIDENCIJE U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA

Član7.

(Način prijavljivanja)

(1) Nezaposlena osoba i osoba koje traži promjenu zaposlenja ima pravo lično se prijaviti službi za zapošljavanje u mjestu prebivališta, odnosno boravišta, radi uvođenja u odgovarajuću evidenciju.

(2) Osobe iz stava (1) ovog člana dužne su prilikom prijave službi za zapošljavanje dati na uvid:

a) ličnu kartu, odnosno odgovarajući identifikacioni dokument za strance,

b) dokaz o prijavi mjesta prebivališta ili boravišta,

c) dokaz o stručnom obrazovanju, odnosno o stručnoj osposobljenosti.

(3) Podaci o stručnom obrazovanju osobe koja se prijavljuje na evidenciju utvrđuju se na osnovu uvida u odgovarajuće svjedočanstvo ili diplomu. Za osobe koje nemaju stručno obrazovanje, unose se podaci o stručnoj osposobljenosti na osnovu odgovarajućih dokumenata koji potvrđuju stručnu osposobljenost, u skladu sa propisima koji se odnose na klasifikaciju zanimanja.

(4) Pored dokumentacije iz stava (2) ovog člana koja se daje na uvid, osobe iz stava (1) ovog člana dužne su prilikom prijave službi za zapošljavanje predati potpisanu izjavu iz člana 8. ovog pravilnika.

(5) Osobe iz stava (1) ovog člana dužne su službi za zapošljavanje dati na uvid ili predati i drugu odgovarajuću dokumentaciju, ukoliko je to potrebno radi ostvarivanja određenih prava.

(6) Izuzetno, prijavljivanje se može izvršiti i bez potpune dokumentacije iz stava (2) ovog člana, ukoliko je potrebno ispoštovati rok prijavljivanja radi ostvarivanja prava po osnovu nezaposlenosti.

(7) Nedostajuća dokumentacija iz stava (2) ovog člana mora se podnijeti službi za zapošljavanje u roku koji odredi služba, a koji ne može biti kraći od osam dana.

(8) Ukoliko osoba iz stava (1) ovog člana u određenom roku ne podnese nedostajuću dokumentaciju, prestaje se voditi na evidenciji.

(9) Osobe iz stava (1) ovog člana mogu se prijaviti na evidenciju svakim radnim danom u toku radnog vremena službe za zapošljavanje.

 

Član 8.

(Izjava o statusu)

(1) Osobe koje se vode na evidenciji iz člana 3. stav (1) tač. a) i b) ovog pravilnika, dužne su, prilikom prvog prijavljivanja na evidenciju, potpisati izjavu kojom potvrđuju svoj status na evidenciji.

(2) Osobe iz stava (1) ovog člana dužne su prijaviti svaku promjenu podataka iz izjave, kao i druge promjene koje utiču na njihov status, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

(3) Služba za zapošljavanje će u skladu sa zakonom i u saradnji s nadležnim organima, po potrebi vršiti provjeru tačnosti podataka datih u izjavi iz stava (1) ovog člana, odnosno podataka za koje je predviđena obaveza prijavljivanja promjene iz stava (2) ovog člana, kao i provjeru statusa nezaposlene osobe, radi ažuriranja evidencija.

(4) Obrazac izjave iz stava (1) ovog člana čini sastavni dio ovog pravilnika.

 

Član 9.

(Obrada podataka)

(1) Lični podaci nezaposlene osobe ili osobe koja traži promjenu zaposlenja obrađuju se na zakonit način u skladu s propisima o zaštiti ličnih podataka, u obimu koji je neophodan za obavljanje poslova iz nadležnosti službi za zapošljavanje.

(2) Služba za zapošljavanje može uz pisanu saglasnost nezaposlene osobe ili osobe koje traži promjenu zaposlenja, a koja je sastavni dio izjave iz člana 8. ovog pravilnika, dostaviti njihove podatke poslodavcu ili drugoj pravnoj osobi radi posredovanja u zapošljavanju.

 

Član 10.

(Vođenje i ažuriranje evidencija)

(1) Službe za zapošljavanje dužne su voditi evidencije u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom.

(2) Služba za zapošljavanje dužna je kontinuirano ažurirati evidencije u skladu sa zakonom i odredbama ovog pravilnika.

 

Član 11.

(Svrstavanje nezaposlenih osoba prema stepenu zapošljivosti - profiliranje)

(1) Na osnovu prikupljenih podataka o profesionalnim, socijalnim i zdravstvenim karakteristikama, te interesovanjima i motivisanosti za rad, kao i stanju na tržištu rada, služba za zapošljavanje dužna je najkasnije u roku od 60 dana od dana prijavljivanja, kao i tokom redovnog javljanja, nezaposlenu osobu svrstati prema stepenu zapošljivosti, u:

a) lako, odnosno neposredno zapošljive osobe;

b) srednje, odnosno uslovno zapošljive osobe;

c) teže zapošljive osobe.

(2) Lako, odnosno neposredno zapošljivom nezaposlenom osobom smatra se osoba koja ima znanja i vještine, odnosno kompetencije tražene na tržištu rada, izuzetno je motivisana za aktivno traženje posla i ovlaštena osoba u službi za zapošljavanje procjenjuje da se može zaposliti u roku do devet mjeseci, od dana prijave na evidenciju nezaposlenih.

(3) Srednje, odnosno uslovno zapošljivom nezaposlenom osobom smatra se osoba čija znanja i vještine, odnosno kompetencije nisu dovoljno tražene na tržištu rada, motivisana je za aktivno traženje zaposlenja i ovlaštena osoba u službi za zapošljavanje procjenjuje da se može zaposliti u roku do 18 mjeseci, od dana prijave na evidenciju nezaposlenih.

(4) Teže zapošljiva nezaposlena osoba je osoba čija znanja i vještine, odnosno kompetencije nisu dovoljno tražene na tržištu rada, ima zdravstvene, odnosno socijalne smetnje, nedovoljno je motivisana za aktivno traženje posla i ovlaštena osoba u službi za zapošljavanje procjenjuje da se ne može zaposliti u roku od preko 18 mjeseci, od dana prijave na evidenciju nezaposlenih.

(5) Služba za zapošljavanje će provoditi ponovnu procjenu i klasifikaciju nivoa zapošljivosti nezaposlene osobe nakon svakih 12 mjeseci kontinuiranog trajanja nezaposlenosti.

 

DIO ČETVRTI - AKTTVNO TRAŽENJE POSLA

Član 12.

(Aktivno traženje posla)

(1) Nezaposlena osoba obavezna je pridržavati se uvjeta o aktivnom traženju posla.

(2) Aktivno traženje posla i raspoloživost za rad, pored uvjeta propisanih Zakonom, podrazumijevaju sva djelovanja nezaposlene osobe i službe za zapošljavanje usmjerena na pronalaženje zaposlenja koje odgovara stručnim, radnim i ličnim sposobnostima i vještinama nezaposlene osobe.

(3) Aktivno traženje posla obuhvata:

a) redovno javljanje službi za zapošljavanje u skladu sa odredbom člana 21. ovog pravilnika, kao i javljanje na svaki poziv službe u svrhu posredovanja u zapošljavanju,

b) učešće u grupnom informiranju,

c) učešće u individualnim savjetovanjima u cilju utvrđivanja stručnih, radnih i ličnih mogućnosti nezaposlene osobe,

d) učešće u individualnim konsultacijama,

e) učešće u utvrđivanju aktivnosti u svrhu pripreme za zapošljavanje,

f) učešće u utvrđivanju aktivnosti i ciljeva individualnog plana zapošljavanja, te rokova izvršenja,

g) učešće u provedbi aktivnosti utvrđenih individualnim planom zapošljavanja,

h) samoinicijativno javljanje na slobodna radna mjesta,

i) druge aktivnosti u svrhu zapošljavanja.

 

Član 13.

(Grupno informiranje)

(1) Grupno informiranje sadrži:

a) upoznavanje s aktivnostima koje je obavezna provoditi nezaposlena osoba u saradnji sa službom za zapošljavanje;

b) informiranje o pravima i obavezama propisanim zakonom, ovim pravilnikom i drugim propisima kojima se reguliše ostvarivanje prava nezaposlenih osoba,

c) informiranje o kretanjima na tržištu rada u Bosni i Hercegovini i na regionalnom planu,

d) upoznavanje s postupcima i tehnikama aktivnog traženja posla,

e) informiranje o drugim pitanjima od značaja za aktivno traženje posla.

(2) O vremenu grupnog informiranja, nezaposlene osobe se obavještavaju usmeno prilikom prvog prijavljivanja i redovnog javljanja službi za zapošljavanje, kao i pisanim pozivom.

 

Član 14.

(Individualno savjetovanje)

(1) Individualnim savjetovanjem utvrđuju se stručne, radne i lične mogućnosti nezaposlene osobe u svrhu definiranja individualnog plana zapošljavanja.

(2) Tokom individualnih savjetovanja za svaku nezaposlenu osobu prikupljaju se podaci o:

a) redovnom obrazovanju (zvanje),

b) dodatnom obrazovanju i osposobljenosti,

c) radnim iskustvima,

d) radnim vještinama i ličnim karakteristikama,

e) socijalnim i zdravstvenim prilikama,

f) profesionalnim interesima i motiviranosti za rad,

g) vještinama upravljanja karijerom,

h) ostali podaci važni za utvrđivanje statusa nezaposlene osobe.

(3) Dodatne karakteristike se utvrđuju na osnovu odgovarajuće dokumentacije izdate od strane nadležnih organa (demobilisani borac, osoba sa invaliditetom, volonter, azilant, izbjeglica itd).

(4) Prvo individualno savjetovanje zakazuje se prilikom prijave službi za zapošljavanje, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijave službi.

(5) U slučaju promjena podataka iz stava (2) ovoga člana, a koje zahtijevaju promjene u individualnom planu zapošljavanja vezano za zanimanja ili aktivnosti koje nezaposlena osoba provodi u cilju zapošljavanja, zakazuje se individualno savjetovanje u svrhu definiranja novog individualnog plana zapošljavanja.

 

Član 15.

(Individualne konsultacije)

(1) Ovlaštena osoba u službi za zapošljavanje dužna je tokom individualnih konsultacija informisati nezaposlenu osobu o sljedećem, i to:

a) pravima i obavezama,

b) objavljenim konkursima i oglasima, te uputiti nezaposlenu osobu da se javi na iste,

c) mjerama aktivne politike zapošljavanja,

d) dodatnim aktivnostima u svrhu pripreme za zapošljavanje.

(2) Nezaposlena osoba je dužna tokom individualnih konsultacija izvijestiti ovlaštenu osobu u službi za zapošljavanje o provođenju sljedećih aktivnosti:

a) samoinicijativnom podnošenju molbi poslodavcima ili davanju oglasa i javljanja na oglase i konkurse,

b) uključivanju u aktivnosti u svrhu pripreme za zapošljavanje.

 

Član 16.

(Aktivnosti u svrhu pripreme za zapošljavanje)

(1) Uključivanjem u aktivnosti u svrhu pripreme za zapošljavanje nezaposlena osoba stiče i razvija vještine za aktivno traženje posla i kompetencije za upravljanje karijerom.

(2) Aktivnosti u svrhu pripreme za zapošljavanje mogu se provoditi kroz četiri modula radionica:

a) pisanje molbi i biografije,

b) tehnike aktivnog traženja posla,

c) priprema za razgovor s poslodavcem,

d) samoprocjene profesionalnih mogućnosti,

e) druge aktivnosti u svrhu povećanja zapošljivosti.

(3) Nezaposlena osoba obavezna se uključiti u sve ili neku od aktivnosti u svrhu pripreme za zapošljavanje na osnovu dogovora sa ovlaštenom osobom u službi za zapošljavanje, u zavisnosti od njenih predznanja i potreba, prije utvrđivanja individualnog plana zapošljavanja, odnosno na osnovu aktivnosti iz utvrđenog individualnog plana zapošljavanja.

(4) O vremenu održavanja aktivnosti u svrhu pripreme za zapošljavanje nezaposlenu osobu obavještava služba za zapošljavanje.

(5) Nezaposlene osobe koje se vode u evidenciji iz člana 3. stav (1) tačka a) ovog pravilnika imaju prednost u pogledu pružanja savjetodavnih usluga od strane ovlaštenih osoba u službama za zapošljavanje, u odnosu na osobe koje se vode u evidenciji iz člana 3. stav (1) tačka b) ovog pravilnika. Član 17. (Individualni plan zapošljavanja)

(1) Individualni plan zapošljavanja je obavezujući dokument u kojem su definirane aktivnosti i obaveze nezaposlene osobe i službe za zapošljavanje, kao i rokovi njihove provedbe.

(2) Individualni plan zapošljavanja utviđuje ovlaštena osoba u službi za zapošljavanje u saradnji sa nezaposlenom osobom na prvom individualnom savjetovanju, nakon prikupljenih podataka iz člana 14. stav (2) ovoga pravilnika, a najkasnije u roku 60 dana od dana prijave službi za zapošljavanje.

(3) Utvrđeni individualni plan zapošljavanja potpisuje ovlaštena osoba u službi za zapošljavanje i nezaposlena osoba.

(4) Individualni plan zapošljavanja sadrži:

a) popis poslova i zanimanja koje nezaposlena osoba može obavljati prema njenim utvrđenim stručnim, radnim i ličnim mogućnostima, te potrebama tržišta rada,

b) popis aktivnosti koje će nezaposlena osoba provoditi u cilju zapošljavanja,

c) popis aktivnosti u svrhu pripreme za zapošljavanje i rokove za izvršenje tih aktivnosti,

d) vrijeme međusobnih kontakata nezaposlene osobe i ovlaštene osobe u službi za zapošljavanje kroz dogovorenu aktivnost individualne konsultacije.

(5) Individualni plan zapošljavanja se usklađuje ukoliko nastupe okolnosti koje zahtijevaju promjenu popisa poslova i zanimanja, te aktivnosti koje će nezaposlena osoba provoditi u cilju zapošljavanja.

(6) Nezaposlena osoba i ovlaštena osoba u službi za zapošljavanje se svojim potpisom individualnog plana zapošljavanja obavezuju da će provoditi utvrđene aktivnosti iz tog plana u dogovorenim rokovima.

 

DIO PETI - RASPOLOŽIVOST ZA RAD NEZAPOSLENE OSOBE

Član 18.

(Raspoloživost nezaposlene osobe i način kontaktiranja)

(1) Nezaposlena osoba treba biti raspoloživa službi za zapošljavanje za sve aktivnosti, na adresi u mjestu svoga prebivališta, odnosno boravišta.

(2) Nezaposlena osoba je raspoloživa za rad ako se odaziva na svaki poziv službe za zapošljavanje radi pripreme za zapošljavanje i zaposlenja.

(3) Način međusobnog kontaktiranja i vrijeme raspoloživosti, određuje služba za zapošljavanje i o tome obavještava nezaposlenu osobu.

(4) Nezaposlena osoba dužna je o svakoj promjeni koja utiče na raspoloživost odmah obavijestiti službu za zapošljavanje, a najkasnije u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

 

Član 19.

(Opravdana neraspoloživost nezaposlene osobe)

(1) Smatra se da je nezaposlena osoba opravdano neraspoloživa službi za zapošljavanje zbog:

a) bolesti i bolničkog liječenja;

b) selidbe;

c) smrti člana porodice i

d) elementarne nepogode.

(2) U slučajevima iz stava (1) ovog člana nezaposlena osoba ili osoba koju nezaposlena osoba ovlasti, dužna je u roku od osam dana obavijestiti službu za zapošljavanje o nastalim okolnostima i načinu na koji se može kontaktirati, te po potrebi dostaviti i dokaze koji potvrđuju navedene okolnosti.

 

Član 20.

(Način provjere raspoloživosti)

(1) Nezaposlenoj osobi koja nije raspoloživa na način i u vrijeme kako je odredila služba za zapošljavanje, uputit će se pisani poziv da se javi, a o svim preduzetim radnjama provjere raspoloživosti služba za zapošljavanje će sačiniti zabilješku.

(2) Smatrat će se da nezaposlena osoba nije raspoloživa za rad ako nije bila dostupna službi za zapošljavanje na način i u vrijeme utvrđeno članom 18. ovog pravilnika i ako se ne odazove ni na naknadni pisani poziv službe za zapošljavanje.

 

Član 21.

(Rokovi javljanja)

(1) Nezaposlena osoba dužna se redovno lično javljati službi za zapošljavanje, a najmanje jednom u roku od:

a) 30 dana - ako ostvaruje pravo na novčanu naknadu i penzijsko i invalidsko osiguranje;

b) 45 dana - ako ostvaruje pravo na zdravstveno osiguranje,

c) 120 dana - ako ne ostvaruje prava po osnovu nezaposlenosti.

(2) Osobe koje traže promjenu zaposlenja, stranci, azilanti i osobe pod međunarodnom zaštitom nisu dužne da se redovno javljaju službi za zapošljavanje.

(3) Aktivnosti redovnog javljanja službi za zapošljavanje iz ovog člana, bez gubljenja statusa nezaposlene osobe, ne mora provoditi nezaposlena osoba za vrijeme privremene spriječenosti za rad i žena za vrijeme trudnoće na osnovu potvrde nadležnog ljekara, kao i žena nakon poroda u periodima za koje joj je utvrđeno pravo na naknadu.

 

DIO ŠESTI - SREDSTVA EVIDENCIJA

Član 22.

(Sredstva za vođenje evidencija)

(1) Sve evidencije propisane ovim pravilnikom vode se na propisanim sredstvima (obrasci, evidencijski listovi, registri), u knjigama evidencije pisano i/ili u elektronskom obliku.

(2) Vođenje evidencija u elektronskom obliku obezbijedit će se kroz informacioni sistem u oblasti zapošljavanja.

 

Član 23.

(Objedinjavanje i vođenje zbirnih evidencija)

Federalni zavod za zapošljavanje objedinjava i vodi zbirne evidencije u oblasti zapošljavanja od interesa za Federaciju. Član 24. (Obrasci i knjige evidencija) (1) Za vođenje evidencija u smislu člana 1. ovog pravilnika utvrđuje se:

a) Evidencijski list nezaposlene osobe - obrazac: E-l,

b) Evidencijski list osobe koja traži promjenu zaposlenja - obrazac E- 2,

c) Evidencijski list poslodavca koji koristi usluge službe za zapošljavanje - obrazac E- 3,

d) Prijava slobodnog radnog mjesta - prijava potreba za radnicima obrazac - E-4,

e) Knjiga evidencija o građanima Bosne i Hercegovine sa područja Federacije zaposlenim u inostranstvu putem službe za zapošljavanje - obrazac KE-1,

f) Knjiga ponuda radnih mjesta inostranih poslodavaca - obrazac KE-2,

g) Knjiga evidencija o strancima, azilantima i osobama pod međunarodnom zaštitom koji su zaposleni ili traže zaposlenje na području Federacije - obrazac KE- 3.

(2) Obrasci iz stava (1) ovog člana nalaze se u prilogu ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio.

 

DIO SEDMI - PRESTANAK VOĐENJA NEZAPOSLENE OSOBE U EVIDENCIJI

Član 25.

(Prestanak vođenja u evidenciji nezaposlenih osoba)

(1) Služba za zapošljavanje prestaje voditi osobu kao nezaposlenu ukoliko se utvrdi da je ispunjen bilo koji od Zakonom propisanih uvjeta za prestanak vođenja u evidenciji.

(2) Služba za zapošljavanje prestaje voditi osobu kao nezaposlenu ukoliko se utvrdi da je nezaposlena osoba dala netačne ili nepotpune podatke, odnosno ukoliko se utvrdi da u roku iz člana 8. stav (2) ovog pravilnika nije prijavila promjene koje utiču na njen status.

 

Član 26.

(Ponovna prijava na evidenciju nezaposlenih osoba)

(1) Nezaposlena osoba koju je služba za zapošljavanje prestala voditi na evidenciji iz razloga navedenih u članu 25. stav (1) ovog pravilnika, ne može se prijaviti za utvrđivanje statusa nezaposlenosti prije isteka roka propisanog Zakonom.

(2) Nezaposlena osoba koju je služba za zapošljavanje prestala voditi na evidenciji iz razloga navedenih u članu 25. stav

(2) ovog pravilnika, ne može se prijaviti za utvrđivanje statusa nezaposlenosti prije isteka roka od šest mjeseci od dana prestanka vođenja na evidenciji nezaposlenih.

 

DIO OSMI – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 27.

(Usklađivanje evidencija)

Službe za zapošljavanje dužne su u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, izvršiti ponovnu registraciju osoba na evidencijama radi određivanja njihovog statusa i vođenja u odgovarajućoj evidenciji.

 

Član 28.

(Prestanak važenja ranijeg propisa)

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o evidencijama u obasti zapošljavanja ("Službene novine Federacije BiH", broj 24/06).

 

Član 29.

(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03-34/9-3348/17

31. augusta 2018. godine            

Sarajevo

Ministar

Vesko Drljača, s. r.

 

 

 

OBRAZAC E-1

EVIDENCIJSKI LIST NEZAPOSLENE OSOBE sadrži sljedeće podatke:

1. karakteristični znak;

2. ime, prezime i ime jednog roditelja, djevojačko prezime;

3. jedinstveni matični broj;

4. spol;

5. mjesto i država rođenja, prethodno prebivalište - prebivalište/boravište, adresa;

6. broj telefona/e-mail adresa;

7. državljanstvo;

8. zanimanje, odsjek-smjer;

9. škola (naziv i mjesto), datum završetka;

10. školska sprema;

11. stepen stručnog obrazovanja/stručna sprema, Bolonjski proces (da-ne) - ukupan broj ECTS bodova;

12. staž uzanimanju (godina, mjeseci, dana);

13. stručni ispit;

14. pripravnički staž;

15. alternativna                zanimanja;

16. završene škole za alternativna zanimanja;

17. stepen stručnog obrazovanja za alternativna zanimanja;

18. posebna znanja i vještine;

19. poznavanje stranog jezika (aktivno - pasivno);

20. dosadašnja područja rada;

21 radno iskustvo;

22. bračno stanje;

23. datum prijave na evidenciju;

24. vrsta posebne evidencije u kojoj se nezaposlena osoba vodi;

25. radna sposobnost prema izjavi nezaposlene osobe;

26. stepen zapošljivosti (lako, srednje, teže zapošljiva osoba);

27. zaposlenje traži: prvi put, već bio zaposlen;

28. spremnost za zaposlenje (u općini, kantonu, entitetu, Bosni i Hercegovini, inozemstvu, bilo gdje, na neodređeno vrijeme, na određeno vrijeme, na sezonskim/periodičnim poslovima, sa skraćenim radnim vremenom, bilo kakvo zaposlenje, zaposlenje u svom zanimanju, bilo kakvim poslovima, samo na nekim poslovima izvan svog zanimanja, na poslovima drugog zanimanja u istom stepenu obrazovanja, na nižem stepenu obrazovanja, u drugom zanimanju na nižem stepenu obrazovanja, na bilo koje radno angažiranje, na privremenim ili povremenim poslovima);

29. prestanak radnog odnosa (datum prestanka, razlog prestanka, naziv poslodavca, općina - država, djeiatnost);

30. penzijski staž (u posljednjem zanimanju - vrijeme, u inozemstvu, ukupan staž osiguranja);

31. novčana naknada i druga prava (vrsta prava, vrijeme za koje nezaposlena osoba može koristiti novčanu naknadu, dnevni iznos, vrijeme stvarnog korištenja novčane naknade, akt o sticanju prava, vrijeme korištenja, iznos, datum sticanja, osnov prestanka, bilješka o ostvarenim pravima);

32. zdravstveno               osiguranje (preko službe zapošljavanja ili drugi osnov, broj članova porodice - korisnika zdravstvenog osiguranja);

33. invaliditet nezaposlene osobe (status invaliditeta, vrsta oštećenja, stepen invaliditeta, zanimanje za koje je osoba sa invaliditetom osposobljena rehabilitacijom);

34. faktor otežane zapošljivosti;

35. socijalni status (izbjeglica, raseljena osoba, prognanik, povratnik, broj maloljetne i izdržavane djece, samohrani roditelj, roditelj hendikepiranog djeteta, žrtva nasilja, i dr);

36. demobilisani borac (datum demobilisanja i vrijeme provedeno u ratu - poseban staž);

37. član porodice poginulog - nestalog borca;

38. uključen u: stručno osposobljavanje, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, dopunsku obuku, volontiranje, stažiranje, kurseve (naziv programa, vrijeme trajanja, datum početka, datum i razlog prestanka);

39. zaposlenje (datum zaposlenja, posredovanjem službe za zapošljavanje, poslodavac, djelatnost, zanimanje, općina - država, vrijeme; određeno- neodređeno, sezonski, skraćeno, pripravnik, radni odnos zasnovan sa iskustvom ili bez iskustva);

40. podaci o javijanjima i podaci o razgovorima, sadržaju i razlozima kontakta;

41. rokovi i plan aktivnosti službe sa nezaposlenom osobom (vrsta aktivnosti, datum početka i završetka aktivnosti, opis aktivnosti, bilješke);

42. podaci o korištenju finansijskih i poticajnih mjera u okviru aktivne poiitike zapošljavanja (vrsta finansijskih i poticajnih mjera u okviru aktivne potitike zapošljavanja, akt o sticanju finansijske ili poticajne mjere, datum početka ostvarivanja prava, vrijeme ukupnog trajanja prava, mjesečni iznos prava u KM, ukupno ostvareni iznos prava u KM, datumi prekida u ostvarivanju prava, osnov prestanka prava, datum prestanka ostvarivanja prava)

43. bilješka o ostvarenim pravima;

44. biiješke/napomene                značajne za posredovanje pri zapošljavanju;

45. razlog i datum prestanka vođenja u evidenciji.

 

OBRAZAC E-2

EVIDENCIJSKI LIST OSOBE KOJA TRAŽi PROMJENU ZAPOSLENJA sadrži sljedeće podatke:

1. karakteristični znak;

2. ime, prezime i ime jednog roditelja, djevojačko prezime;

3. jedinstveni matični broj;

4. spol;

5. mjesto i država rođenja, prebivalište/boravište, adresa;

6 zanimanje;

7. završena škola;

8. stepen stručnog obrazovanja;

9. alternativna zanimanja;

10. završene škole za alternativna zanimanja;

11. stepen stručnog obrazovanja za alternativna zanimanja;

12. posebna znanja i vještine;

13. poznavanje stranog jezika (aktivno - pasivno);

14. dosadašnja područja rada;

15. radno iskustvo;

16. datum prijave;

17. radna sposobnost;

18. spremnost  za zaposlenje (u općini, kantonu, entitetu, Bosni i Hercegovini, inozemstvu, bilo gdje, na neodređeno vrijeme, na određeno vrijeme, sa skraćenim radnim vremenom, zaposlenje u svom zanimanju, samo na nekim poslovima izvan svog zanimanja, na poslovima drugog zanimanja u istom stepenu obrazovanja, na nižem stepenu obrazovanja, u drugom zanimanju na nižem stepenu obrazovanja, na bilo koje radno angažiranje);

19. profesionalne namjere (osposobljavanje - prekvalifikacija);

20. zaposlenje (datum zaposlenja - posredovanjem službe za zapošljavanje, poslodavac, djelatnost, zanimanje, općina - država, vrijeme, određeno- neodređeno);

21. razlog            i datum prestanka vođenja u evidenciji.

 

OBRAZAC E-3

EVIDENCIJSKI LIST POSLODAVCA KOJI KORISTI USLUGE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE sadrži sljedeće podatke:

1. naziv poslodavca;

2. sjedište;

3. adresu;

4. telefon, e-mail;

5. identifikacijski broj poslodavca;

6. djelatnost;

7. obiik organizovanja;

8. vlasništvo;

9. broj zaposlenih;

10. iskazane potrebeza radnicima -prijava slobodnog radnog mjesta; 11 .aktivnosti službe za zapošljavanje prema poslodavcu - korištenje usluga posredovanja I učešće u mjerama aktivne politike zapošljavanja; 12. kontakt ovlaštene osobe poslodavca.

 

OBRAZAC E-4

PRIJAVA SLOBODNOG RADNOG MJESTA - PRIJAVA POTREBA ZA RADNICIMA sadrži sljedeće podatke:

1. registracijski broj;

2. poslodavac (naziv poslodavca i adresu, ID broj poslodavca, šifru djelatnosti poslodavca);

3. zanimanje, radno mjesto;

4. završena škola-fakultet;

5. stepen stručnog obrazovanja/stručna sprema;

6. položen stručni ispit;

7. posebna znanja i vještine;

8. potrebno znanje stranog jezika;

9. traži se osoba sa iskustvom ili bez iskustva;

10. spol (zbog specifičnosti radnog mjesta); 11 .dužina traženog radnog iskustva;

12. broj traženih radnika;

13. na koje se vrijeme zasniva radni odnos (određeno vrijeme: sezonski poslovi, zamjena privremeno odsutnog zaposlenika, rad na konkretnom projektu, privremeno povećanje obima poslova i drugim slučajevima predviđenim kolektivnim ugovorom, neodređeno vrijeme: novootvorena radna mjesta ili upražnjena);

14. naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati;

15. mjesto rada -općina;

16. za    obavljanje poslova, odnosno radnih zadataka predviđeno je puno radno vrijeme ili nepuno radno vrijeme, broj sati u sedmici;

17. vrijeme rada (prije podne, posiije podne, samo noću, dvokratno, dvije smjene, tri smjene, nedjeljom i praznikom, u turnusima);

18. posebne psiho-fizičke sposobnosti;

19. godine starosti;

20. obezbjeđen smještaj;

 21.obezbjeđena ishrana;

22.mogućnost prijevoza na rad i sa rada;

23. očekivana plaća;

24. rok za stupanje na rad;

25. posebni zahtjevi poslodavca u posredovnju službe za zapošljavanje;

26. posebni zahtjevi poslodavca u pogledu radnika, provjera psihofizičkih sposobnosti, selekcija;

27. mogućnost  zaposlenja sa invaliditetom;

28. datum podnošenja prijave;

29. datum završetka oglasa/konkursa;

30. datum podnošenja izvještaja o mogućnosti ostvarivanja prijave;

31 zadužena osoba za ostvarivanje prijave u službi za zapošljavanje;

 32.status prijave.

 

OBRAZAC KE-1

Knjiga evidencija o građanima Bosne i Hercegovine sa područja Federacije Bosne i Hercegovine zaposlenim u inostranstvu putem službe za zapošljavanje sadrži sljedeće podatke:

1. ime (ime jednog roditelja) i prezime;

2. jedinstveni matični broj;

3. mjesto rođenja;

4. zanimanje;

5. završenu školu;

6. stepen stručnog obrazovanja/stručna sprema;

7. eventualno strano državljanstvo i koje;

8. posljednje prebivalište na području Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Bosne i Hercegovine;

9. prebivalište, odnosno boravište u inostranstvu;

10. datum odlaska u inostranstvo;

11. datum povratka iz inostranstva;

12. vrijeme provedeno na privremenom radu u inostranstvu;

13. datum prijave osiguranja kod inostranog nosioca socijalnog osiguranja;

14. datum odjave osiguranja kod inostranog nosioca osiguranja;

15. kakvo zaposlenje traži;

16. gdje traži zaposlenje;

17. datum kad može prihvatiti zaposlenje;

18. datum zaposlenja na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.

 

OBRAZAC KE-2

Knjiga ponuda radnih mjesta inostranih poslodavaca sadrži sljedeće podatke:

1. registracijski broj ponude;

2. datum zaprimanja ponude;

3. naziv države iz koje je poslodavac;

4. naziv i adresu inozemnog poslodavca;

5. djelatnost inozemnog poslodavca;

6. broj zaposlenika koje strani poslodavac traži po zanimanjima i stepenu stručnog obrazovanja;

7. rokza realizactju ponude;

8. razlozi zbog kojih ponuda u cijelosti ili djelimično nije realizirana.

 

OBRAZAC KE-3

Knjiga evidencija o strancima, azilantima i osobama pod međunarodnom zaštitom koji su zaposleni ili traže zaposlenje na području Federacije Bosne i Hercegovine sadrži sljedeće podatke:

1. ime i prezime;

2. dan, mjesec i godinu rođenja;

3. spol;

4. mjesto i država rođenja;

5. adresa stanovanja u zemlji porijekla;

6. državljanstvo;

7.zanimanje;

8. završenu škoiu;

9. stepen stručnog obrazovanja/stručna sprema;

10. odobrenje boravka;

13. datum i mjesto izdavanja važeće putne isprave (broj putne isprave, vrsta, broj datum izdavanja, organ izdavanja, datum važenja);

14. status: A -zaposlen, B -nezaposien;

15. naziv poslodavca;

16. sjedište;

17. adresu;

18. identifikaoijski broj poslodavca;

19. djelatnost;

20. radno mjesto i potrebna stručna sprema za zapošljavanje;

21. vrsta ugovora o radnom angažmanu;

22. datum izdavanja radne dozvole;

23. datum zasnivanja radnog odnosa;

24. datum uvođenja u evidenciju;

25. datum prestanka radnog odnosa;

26. datum prestanka važenja radne dozvoie;

27. adresa stanovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine;

28. razlog i datum prestanka vođenja u evidenciji.