JAVNI POZIV STUDENTICAMA I STUDENTIMA

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine objavljuje

 

JAVNI POZIV STUDENTICAMA I STUDENTIMA

 

za dostavljanje prijava za ferijalni rad u SR Njemačkoj u 2024. godini

 

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine poziva zainteresirane studentice i studente upisane na univerzitete u Bosni i Hercegovini da dostave prijave za rad u SR Njemačkoj tokom ljetnog raspusta u 2024. godini u okviru Programa ferijalnog rada koji se odvija u saradnji sa Saveznom agencijom za rad SR Njemačke.

 

Na ovaj poziv mogu se prijaviti isključivo redovne/i studentice/i univerziteta u Bosni i Hercegovini koje/i nisu upisane/i u posljednju godinu studija.

 

Ostali uvjeti:

 • vrlo dobro i dobro poznavanje njemačkog jezika,
 • raspoloživost za rad u Njemačkoj u periodu koji nije kraći od dva mjeseca,
 • studentice/i se ne bi trebale/i ograničavati na neku regiju ili mjesto u kojem žele raditi,
 • spremnost za rad u što više industrijskih sektora u kojima se nude poslovi.
 • prethodno radno iskustvo je prednost.

 

Prijava treba da sadrži sljedeće:

 1. Dva prijavna obrasca (Bewerbungsbogen), obostrano štampana, popunjena (po mogućnosti elektronski) na njemačkom jeziku sa unesenim datumom i potpisom studentice/studenta,
 2. Dvije fotografije novijeg datuma (format za pasoš);
 3. Dva primjerka obrasca Erklärung zur Immatrikulationsbescheinigung popunjena na njemačkom ili engleskom jeziku sa datumom izdavanja, potpisom odgovornog lica i pečatom fakulteta;

(Napomena: studentice/studenti trebaju kod sebe sačuvati jedan od dva navedena primjerka obrasca koji će, u slučaju da dobiju ponudu za rad, predati poslodavcu po dolasku u SR Njemačku.);

 1. Uvjerenje o studentskom statusu koje je izdao fakultet na njemačkom ili engleskom jeziku.  Ako je uvjerenje izdato na jezicima u službenoj upotrebi u BiH, potrebno je priložiti i prijevod dokumenta na njemački ili engleski jezik ovjeren od strane sudskog prevoditelja;
 2. Kopiju pasoša (samo stranica sa slikom);
 3. Ovjerenu kopiju vozačke dozvole (ako je posjeduju).

 

Način podnošenja prijava:

Zainteresirane/i studentice/i, koji ispunjavaju navedene uvjete, dostavljaju prijavna dokumenta  preporučeno poštom na sljedeći način:

 • studentice/i univerziteta u Federaciji Bosne i Hercegovine prema sjedištu fakulteta u odgovarajućoj kantonalnoj službi za zapošljavanje,
 • studentice/i univerziteta u Republici Srpskoj prema sjedištu fakulteta u odgovarajućoj filijali Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske,
 • studentice/i koje/i studiraju u Brčko Distriktu BiH Zavodu za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH.

 

Prijave se mogu dostavljati i direktno Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine na adresu:

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine

Đoke Mazalića 3

71000 Sarajevo

sa naznakom „Prijava za Ferijalni rad u SR Njemačkoj 2024“

 

Rok za dostavljanje prijava je ponedjeljak, 19.2.2024. godine.

 

Napomena: Prijavna dokumentacija se šalje u Saveznu agenciju za rad SR Njemačke i ne vraća se studenticama/studentima.   

 

Savezna agencija za rad SR Njemačke će uzimati u obzir samo potpunu i ispravno popunjenu dokumentaciju koju dostavi Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.

 

Studentice/studenti su u obavezi da se upoznaju sa informacijama o ovom programu u dokumentu Info - Ferienbeschäftigung, a za dodatna pojašnjenja se mogu obratiti Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.

 

 

 

Kontakt:

tel.: 033/560 354

E-mail: merima.planincic@arz.gov.ba

 

Wednesday, January 17, 2024 12:01:00 PM